Symbolaeth Anifeiliaid a'u Hystyr Ysbrydol

Mae symbolaeth anifeiliaid wedi bodoli ers miloedd o flynyddoedd ac mae symbolaeth anifeiliaid yn rhan o lawer o ddiwylliannau gwahanol. Gall anifeiliaid gynrychioli syniadau sydd wedi'u trosglwyddo trwy chwedlau, straeon a chaneuon. Mae gan lawer o anifeiliaid drosiadau pwerus ynghlwm wrthynt fel cysyniadau cyffredinol.

Beth yw Symbolaeth?

Dyfais a ddefnyddir i gynrychioli syniadau neu rinweddau y tu hwnt i'r ystyr llythrennol yw symbolaeth. Defnyddio symbolau yw un o'r ffurfiau cynharaf a gofnodwyd o adrodd straeon dynol gyda hieroglyffau i'w canfod ar y tu mewn i waliau ogofâu.

Ers hynny, mae symbolaeth wedi'i defnyddio mewn llenyddiaeth a gwaith celf i ddwyn ystyr dyfnach.

Symboledd Anifeiliaid mewn Celf a Llenyddiaeth

Defnyddiwyd anifeiliaid fel symbolau mewn celf a llenyddiaeth drwy gydol hanes dyn i gyfeirio at ddealltwriaeth ddyfnach.

Pryd bynnag y bydd artist yn gosod anifeiliaid mewn peintio, cerfluniau, portreadau a phrintiau, mae rheswm fel arfer. Mae artistiaid yn rhoi ystyr i'r anifeiliaid yn eu gwaith, a gall anifail gael effaith ar neges fwriadedig yr artist.

Mewn llenyddiaeth, mae awduron yn defnyddio symbolaeth anifeiliaid fel dyfais lenyddol i gynrychioli rhywbeth mwy na'r hyn sy'n dod drwodd yn y testun llythrennol. Mae rhai symbolau anifeiliaid cyffredin y gallwch ddod o hyd iddynt mewn llenyddiaeth yn cynnwys eirth, colomennod, llwynogod, llewod, tylluanod, a mwy.

  • Animal Farm gan George Orwell yn alegori sy'n cael ei gyrru gan anifeiliaid.Mae Orwell yn defnyddio anifeiliaid i symboleiddio a dychanu digwyddiadau'r Chwyldro Rwsiaidd a'r Undeb Sofietaidd a reolir gan y Blaid Gomiwnyddol.
  • Enghraifft arall o symbolaeth mewn llenyddiaeth yw defnydd Edgar Allen Poe o gigfrain i gyfleu ofn a marwoldeb yn ei gerdd “The Raven.”

Symboledd Anifeiliaid Brodorol America

0 Adlewyrchir symbolaeth anifeiliaid Brodorol America yn eu hanifeiliaid totem.Mewn gwirionedd, mae anifeiliaid yn aml yn ymddangos mewn celf Brodorol America a gallant fod ag ystyr diwylliannol neu ystyr unigol.

Gellir diffinio anifail totem, sydd hefyd yn ysbryd arweiniol, fel anifail ysbryd unigolion, teuluoedd, neu lwythau. Yn gyffredinol, yr anifeiliaid hyn yw eich prif dywysydd neu warchodwr.

Mae anifeiliaid totem brodorol Americanaidd cyffredin yn cynnwys eirth, racwn, crwbanod, glöynnod byw, a brain. Mae raccoons yn cynrychioli chwilfrydedd, cuddwisg, ac archwilio. Mewn cyferbyniad, mae brain yn symbol o gyfrwystra, creadigrwydd, cydbwysedd ysbrydol, a chryfder.

Mae Americanwyr Brodorol yn dweud mai anifail totem sy'n eich dewis chi, yn hytrach na'ch bod chi'n ei benderfynu drosoch eich hun.

Symbolaeth Anifeiliaid mewn Diwylliant Tsieineaidd

Gellir gweld symbolaeth anifeiliaid yn niwylliant Tsieina mewn gwaith celf a rhai strwythurau pensaernïol. Mae llawer o gredoau yn seiliedig ar natur ac oherwydd hyn, anifeiliaid chwarae rhan annatod yn niwylliant Tsieina.

Yn Tsieina, mae anifeiliaid yn cael eu didoli i bum grŵp gwahanol yn seiliedig ar nodweddion yr anifail.

  • Osanifail yn cael ei arwain gan y ddraig, yr anifeiliaid hyn yn fwyaf tebygol o glorian.
  • Arweinir rhai anifeiliaid gan yr unicorn Tsieineaidd, megis anifeiliaid blewog.
  • Arweinir adar pluog gan y ffenics.
  • Mae anifeiliaid sydd â chregyn yn cael eu harwain gan y crwban.
  • Mae bodau dynol yn cynrychioli creaduriaid noeth.

Yn niwylliant Tsieina, mae llawer o anifeiliaid yn cael eu hystyried yn arwydd o lwc. Mae rhai o'r anifeiliaid hyn yn ystlumod, ceirw, craeniau, ac eliffantod, ond mae llawer mwy.

Symboledd Anifeiliaid ac Arwyddion Sidydd

Mae symbolaeth anifeiliaid yn rhoi ystyr dyfnach i arwyddion y Sidydd . Mae gan bob arwydd Sidydd symbolau a thotemau hynafol, ac mae pob un o'r 12 yn symbol o gamau datblygiad dynol.

Mae gan bob arwydd Sidydd anifail ysbryd, fel petai, sy'n cwmpasu personoliaeth gydnaws pob arwydd Sidydd.

  • Yr oedd y Groegiaid a'r Eifftiaid yn cysylltu Aries â'r hwrdd. Mae'r anifail hwn yn symbol o weithredu, penderfyniad, a chymryd menter.
  • Mae Gemini yn cael ei symboleiddio gan y glöyn byw. Ystyrir bod glöynnod byw yn anwadal, yn chwareus ac yn anodd eu dal.
  • Tra bod y centaur yn darlunio archdeip Sagittarius, mae ceffylau hefyd yn gynrychioliadol o'r arwydd Sidydd hwn. Maent yn cyd-fynd ag ysbryd rhydd Sagittarius. Mae ceffylau yn cynrychioli teithio, symudiad, a dyhead.

Symbolaeth Anifeiliaid a'u Hystyr Ysbrydol

Adar

Ystyrir bod adar yn dynodi'r trawsnewidiadrhwng bywyd a marwolaeth . Oherwydd bod adar yn gallu hedfan i unrhyw leoliad, mae adar hefyd yn symbol o ryddid.

Eirth

Mae eirth yn symbol o iachâd, cryfder, mewnwelediad, a chychwyn ar daith ysbrydol . Oherwydd maint arth, gall eirth hefyd olygu cryfder a phŵer.

Tylluanod

Mae tylluanod yn cynrychioli doethineb, amynedd ac unigedd . Anaml iawn y byddwch chi'n dod ar draws tylluan, ac os gwnewch chi, gallwch chi weld yr olygfa fel arwydd o'r bydysawd. Mae'r anifail hwn hefyd yn cynrychioli cysylltiad dwfn a gwybodaeth reddfol.

Cŵn

Mae cŵn yn symbolau o gyfeillgarwch. Cyfeirir atynt yn aml fel “ffrind gorau dyn,” sy'n gwneud synnwyr gan fod cŵn yn cynrychioli teyrngarwch, bod yn fonheddig, a bod yn ffrind cywir a theyrngar. Mewn mythau Celtaidd, roedd cŵn yn cael eu hadnabod fel newidwyr siapiau. Yn ystod oes y Dadeni, roedden nhw'n symbol o ffrwythlondeb a hudo benywaidd.

Buchod

Anifail sy'n gysylltiedig â'r ddaear yw buchod. Felly, mae'r anifail hwn yn cynrychioli pŵer, magwraeth a ffrwythlondeb. Yn ogystal, mae ystyron eraill ar gyfer buchod yn cynnwys tosturi, dyfalwch, a chanfyddiad.

Eliffantod

Mae eliffantod yn symbolau o lwc, ffrwythlondeb ac amddiffyniad. Fodd bynnag, mae gan yr eliffant llawer o wahanol ystyron ar draws diwylliannau. Er enghraifft, mae'r Groegiaid yn gweld eliffantod fel symbol o gryfder a grym milwrol.

O fewn llên gwerin sydd i'w chael ledled cyfandir Affrica, mae gan eliffantod cryfcysylltiad â phobl. Yn niwylliant India, roedd symbol yr eliffant yn cael ei ddefnyddio'n rheolaidd mewn brwydr ac fel rhan o grefydd.

Pili-pala

Mae glöynnod byw yn cynrychioli trawsnewidiad ac yn symbolau o newid . Gallwch feddwl amdano fel eich hen hunan farw fel bod fersiwn mwy diweddar ohonoch yn dod i'r amlwg.

Neidr

Mae nadroedd yn symbol o adfywio ac adnewyddu, rhywioldeb benywaidd, a ffrwythlondeb amaethyddol . Mewn crefydd, gall nadroedd fod yn gysylltiedig â'r isfyd, megis yn Llyfr Genesis.

Gall y neidr symboleiddio syniadau neu bethau sydd â chynodiad negyddol, megis malais neu wenwyn.

Blaidd

Mae blaidd yn symbol o ddyfalbarhad, sefydlogrwydd, greddf, teyrngarwch a llwyddiant . Hefyd, mae bleiddiaid yn adnabyddus am eu deallusrwydd, awydd am ryddid, a bod yn hunanddibynnol.

Ceffyl

Mae ceffylau yn cael eu hystyried yn bwerus . Yn ogystal, mae'r anifail hwn yn cynrychioli rhyddid, stamina, deallusrwydd, doethineb, a mwy.

llyffantod

Mae brogaod yn symbolau o gyfoeth, ffrwythlondeb a doethineb. Yn rhai traddodiadau Brodorol America, mae llyffantod yn cynrychioli glaw a digonedd. Mae'r rhywogaeth hon yn ymgorffori lwc wrth ystyried ffyniant, iechyd, twf, datblygiad, a mwy.

Buffalo

Mae byfflo yn symbol o ddewrder, rhyddid, caredigrwydd, cryfder a pharch . Maent hefyd yn adnabyddus am gysegredigrwydd, pŵer, diogelwch a gwydnwch bywyd. Yn niwylliant Brodorol America, mae'r byfflo yn adarn mawr o wahanol chwedlau a thraddodiadau llafar.

Sgrolio i'r brig